Dịch vụ công trực tuyến
Chọn Lĩnh vực :


STT

Thủ tục

Mức độ cung cấp

Đăng ký dịch vụ công

1

Thủ Tục Cấp giấy phép hoạt động Giới thiệu việc làm cho Doanh nghiệp
[ Tải về ]

3

2

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài
[ Tải về ]

3

3

Thủ tục đăng ký nội quy lao động
[ Tải về ]

3

4

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
[ Tải về ]

3